کفپوش صنعتی آرملات
تولید کننده کفپوش  صنعتی مقاوم  بتنی و رزینی
 اولین دارنده گواهینامه  فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88751480-10
info@armelat.com

دانشگاه بابلسر

دانشگاه بابلسر
کارفرما:
محل اجرا: شرکت ساسوله
فیلد 3: شهر ساری
فیلد 4:
فیلد 5: 1393
وضعیت: